top of page

Magandang tulong na inihahandog ng Treballs, Afers Socials para sa mga trabajadoras/trabajadores del hogar na walang papales at mag aaraigo.

Ang Pangkalahatang Pamahalaan (Generalitat) ay naghanda ng isang proyektong basehan para isaayos ang kalagayan ng mga taong nasa sitwasyong ilegal,naglaan para sa proyektong ito ng 1.4M na euro.

 

Sino ang kwalipicado?

 

Ang mga taong nagtatrabaho sa sangay ng:

  • trabahadores/as del hogar na walang contrato at completo na ang mga kundisyon para mag apply ng arraigo social.

  • natatagong pangkabuhayan

  • may pahintulot na tumira  ng arraigo

 

ay pwedeng makatanggap ng tulong para maisaayos ang kanilang kalagayan

 

Ang hadlang sa mga taong ilegal ang katayuan ay sa pamahalaan na nagpapahirap sa mga kahilingan para maging legal ang sitwasyon ng mga manggagawa.

 

Ano ang tulong?

Ang Pangkalahatang Pamahalaan(Generalitat)ay magbibigay tulong-pinansyal sa sa mga employer para maibsan ang gastos sa pagkontrato,at babayaran ang halaga ng pagsapi sa Seguridad Social sa loob ng panahong itatakda, isang taon.

Sa karamihan na tupad na ang lahat ng mga kundisyon para mag file ng arraigo social, pero ang maraming problema ay sa oras na pag pirma ng employer, hindi nila itinutuloy dahil nabibigatan na magbayad ng Seguridad Social.

Ang Generalitat ang sasagot sa gastos ng Seguridad Social, babayaran ang isang taong halaga ang Seguridad Social para mabigyan ng contrato de trabaho ng 40 oras isang lingo. Jornada completa

Madami po ang magiging benepisyado dito sa proyectong ito mga 1000 tao.

Paano, kailan at saan mag konsulta?

Ang samahan pong ng Eamiss ay nikipagugnayan sa Generalitat at sa darating na mga araw, kami ay magkakaruon ng mga karagdagang impormasyon kung paano ang magiging palakad.

Mag aabiso ang Eamiss sa facebook at sa website upang magsimula at magbigay na konsulta. 

Sa karagdagan impormasyon ay pumasok sa link na ito:

* download listahan kundisyon ng arraigo

bottom of page